نشریه پژوهش مدیریت بهره وری- هیات تحریریه
هیات تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/10 | 
نشریه پژوهش مدیریت بهره وری
 صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت بهره وری ایران
مدیر مسئول:مهندس حسین مهریان اصفهانی
سردبیر: دکتر اسماعیل امینی
 هیات تحریریه: دکتر زهرا اربابی، دکتر حشمت خلیفه سلطانی، دکتر قاسم انصاری رنانی، دکتر علی اکبر گلکار، مهندس  هوشنگ رستمیان، مهندس مجید دهقان، دکتر علیرضا فریدونیان، دکتر امیر عظیمی و مهندس غلامرضا رجبی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش مدیریت بهره وری:
http://jpmr.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب